Noticias de Galicia

Noticias de España

Noticias do mundo

Lembranzas do Centenario da Xuventude de Galicia

Á venda na secretaria do Centro Galego

Libros á venda na Secretaría

Biblioteca

Situada no primeiro piso do Centro, intégrase dentro dos servicios que éste ofrece con diversa documentación en galego ou sobre Galicia, en galego e tamén algo en castelán e portugués.

Normativa

Neste local iremos actualizando a normativa que pode interesar a todos os que se atopan en comunidades afincadas fora de Galicia e para que de unha forma xeral saiban como participar e colaborar na vida do pobo galego. Deste xeito podem tomar coñecemento sobre os proxetos e as actividades que a Xunta de Galicia através da Secretaria Xeral de Emigración ou de algunha das súas Consellerías coloca a disposición dos galegos da diáspora.

 

Estatuto de Autonomía


Sendo Galicia, unha nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ó seu autogoberno, de conformidade coa Constitución Española e co Estatuto de Autonomía, que é a súa norma institucional básica.
Neste sentido, a Comunidade Autónoma, a través de institucións democráticas, asume como tarefa principal a defensa da identidade de Galicia e dos seus intereses, e a promoción da solidariedade entre todos cantos integran o pobo galego.

As comunidades galegas asentadas fóra de Galicia poderán solicitar, como tales, o recoñecemento da súa galeguidade entendida como o dereito a colaboraren e compartiren a vida social e cultural do pobo galego. Unha lei do Parlamento regulará, sen prexuízo das competencias do Estado, o alcance e contido daquel recoñecemento ás ditas comunidades que en ningún caso implicará a concesión de dereitos políticos.

[ Estatuto de Autonomía ]
LEI 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade


O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu título preliminar, salienta a importancia que a diáspora dos seus fillos e fillas dos últimos dous séculos supuxo para o pobo galego, establecendo que as comunidades galegas asentadas fóra de Galicia poidan solicitar o recoñecemento da súa galeguidade. Tamén establece que tal recoñecemento, entendendo este como o dereito a colaborar e a compartir a vida social e cultural do pobo galego, se regulará mediante unha lei do Parlamento.

O Estatuto tamén reflicte a importancia da colaboración co Estado na consecución de tal obxecto, procurando o impulso da acción deste no que atinxe á articulación de tratados e convenios polos cales se tenda a favorecer os fins destas comunidades e as aspiracións dos seus membros.

A Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, e a posterior normativa de desenvolvemento fixaron un marco legal efectivo que permitiu ás comunidades galegas asentadas fóra de Galicia manter, mellorar e fortalecer as súas relacións coa sociedade galega e coa Administración autonómica.

[ Lei da galeguidade ]
DECRETO 66/2014, do 23 de maio, de regulamento da condición de comunidade galega e de centro colaborador da galeguidade, e do Rexistro da Galeguidade


O artigo 7 do Estatuto de autonomía de Galicia recoñece ás comunidades galegas asen­tadas fóra de Galicia o dereito a colaboraren e compartiren a vida social e cultural do pobo galego mediante o recoñecemento da súa galeguidade, cuxo alcance e contido será regu­lado por lei do Parlamento.

Así, pola Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, regulouse o recoñecemento da galeguidade, definindo o seu alcance nas ordes social e cultural.

A Lei 4/1983, do 15 de xuño e a posterior normativa de desenvolvemento fixaro nun marco legal efectivo que permitiu ás comunidades galegas asentadas fóra de Galicia man­ter, mellorar e fortalecer as súas relacións coa sociedade galega e coa Administración autonómica.

[ Recoñecemento da galeguidade ]